Tesiprat Serveis és el Centre Especial de Treball de La Fundació Rubricatus.

Portem a terme activitats empresarials de mercat i presta serveis diversos de suport a l’activitat professional de les persones amb discapacitat que té contractades
en les diferents seccions productives.

La il·lusió, implicació i compromís professional de tota la plantilla són la garantia més important per als clients i col·laboradors.

*Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball i finançada pel Fons Social Europeu
com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.

   

 

 

 

Els nostres serveis:

Servei de Càtering

Recosir

Servei de Jardineria

Servei de Manipulació
i Condicionament

Servei d’Esdeveniments
Sostenibles

Servei de Restauració

Servei de Distribució
Urbana Sostenible

Servei de Neteja i
Manteniment d’Espais

Principis

 

Creiem en els valors de treball real
Són una eina per al desenvolupament personal i la integració sociolaboral.

Apostem pels serveis externs
i en contacte amb el públic

Afavoreixen la integració social efectiva de les persones amb discapacitat.

Mantenim el nostre compromís amb les persones
Formen part de la nostra missió.

Ens orientem al mercat
És una font d’oportunitats per crear i mantenir llocs de treball
per a persones amb discapacitat.

Advoquem per la transparència en la gestió
i per l’aplicació dels excedents econòmics

Tots els nostres comptes són auditats anualment i els excedents obtinguts
es reinverteixen en la mateixa entitat.

Confiem en la diversificació
de les nostres activitats

Genera alternatives per als diferents perfils personals dels nostres
treballadors i treballadores.

Normativa actual

La Llei General dels drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social (RDL 1/2013), successora de l’antiga Llei d’integració social del minusvàlid (Llei LISMI, 1982), obliga a les empreses de 50 o més treballadors/ores a tenir contractats un nombre de persones amb discapacitat que no sigui inferior al 2% de la plantilla. No obstant, existeixen supòsits excepcionals d’exempció total o parcial de l’obligació de reserva, amb un compliment alternatiu de l’obligació mitjançant mesures alternatives.

Als efectes de computar el nombre de treballadors/ores de plantilla per determinar el percentatge del 2% de la plantilla, cal tenir en compte les regles següents:

 • El marc de referència és l’empresa i no el centre de treball, per tant, s’han de comptabilitzar tots els treballadors/ores de l’empresa.
 • El període de referència és la mitjana de treballadors/ores de plantilla de l’empresa en els darrers dotze mesos.
 • La mitjana de treballadors/ores s’obté sumant tots els treballadors, inclosos els contractats a temps parcial; els contractats per duració determinada superior a un any es computaran com treballadors fixos; tots els contractats per termini de fins a un any es computen segons els dies treballats en el període de referència; cada 200 dies (inclosos els dies de descans setmanal, festius i vacances) es comptabilitzaran com un treballador més.
 • Quan el nombre final que resulti d’aplicar el 2% sigui una fracció igual o superior a 0,5, s’ha d’arrodonir per excés.

Mesures Alternatives

 

La llei preveu que en determinats supòsits en què resulti especialment difícil el compliment de l’obligació de la contractació directa
de treballadors/ores discapacitats, les empreses poden portar a terme mesures alternatives consistents en:

 • Compra de béns i serveis a un centre Especial de Treball.
 • Contractació d’un treballador autònom amb discapacitat.
 • Donació o acció de patrocini a una entitat que tingui com a objectiu social la formació professional, la inserció laboral
  i la creació de llocs de treball a favor de les persones amb discapacitat.
 • Creació d’un Enclavament Laboral.

Només poden portar a terme aquestes mesures alternatives les empreses que prèviament han obtingut la declaració d’excepcionalitat
per alguna de les circumstàncies següents:

 1. Inexistència de demandants d’ocupació amb discapacitat en relació amb les ofertes efectuades per les empreses davant les Oficines de Treball,
  o que s’acrediti que els treballadors/es inscrits no estan interessats en les condicions de treball de l’oferta.
 2. Existència de raons de tipus econòmic, tècnic, organitzatiu o productiu que dificultin la incorporació de treballadors discapacitats a la plantilla de l’empresa.
  L’empresa haurà d’efectuar la sol·licitud de declaració d’excepcionalitat davant la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

L’import anual de la mesura alternativa de contractació amb centre especial de treball, o persones treballadores autònomes amb discapacitat, serà com a mínim, tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per cada persona treballadora que s’hagi deixat de contractar per sota de la quota del 2%, o almenys d’1,5 vegades l’IPREM en el cas de la mesura alternativa de donacions o accions de patrocini. L’IPREM a considerar és el que s’estableix anualment, incloent pagues extraordinàries.

*Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball i finançada pel Fons Social Europeu
com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.