AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE),  manifesta que el domini https://www.rubricatus.org/  és  propietat de LA FUNDACIÓ RUBRICATUS amb CIF G61409678 amb domicili a CARRER DE GIRONA 10-12 , 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA)  i adreça electrònica lafundacio@rubricatus.org

 Que La Fundació Rubricatus esta inscrita en el Registre d’Associacions/ Fundacions de Catalunya amb el número 1.133 

LA FUNDACIÓ RUBRICATUS o pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, LA FUNDACIÓ RUBRICATUS   no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.  

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de LA FUNDACIÓ RUBRICATUS   estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de LA FUNDACIÓ RUBRICATUS   poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de LA FUNDACIÓ RUBRICATUS   o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de LA FUNDACIÓ RUBRICATUS  . 

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal. 

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades en aquest lloc web siguin incorporades i tractes en els fitxers responsabilitat de LA FUNDACIÓ RUBRICATUS amb CIF G61409678x, amb domicili a CARRER DE GIRONA 10-12 , 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA):  

-Si aquestes dades son facilitades en els formulari  de contacte,  aquestes dades seran incorporades en el fitxer de Contactes, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.  

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en CARRER DE GIRONA 10-12 , 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA) o en lafundacio@rubricatus.org

Així mateix també podrà presentar una reclamació l’Agència Espanyola de Protecció de dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a dpd@rubricatus.org

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL   

Aquesta web és propietat de LA FUNDACIÓ RUBRICATUS. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.  

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per LA FUNDACIÓ RUBRICATUS   per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.  

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari. 

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de LA FUNDACIÓ RUBRICATUS   l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona. 

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de LA FUNDACIÓ RUBRICATUS   

LA FUNDACIÓ RUBRICATUS no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. LA FUNDACIÓ RUBRICATUS   poseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge. 

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ  

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.