La Fundació Rubricatus aposta per ser una entitat eficaç, eficient i transparent.
Per aquests motius i per donar compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern i, a l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les
associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre,
del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Codi Ètic

 

El codi ètic de La Fundació Rubricatus correspon amb el de Dincat Plena Inclusió.

Els valors de la igualtat, la llibertat, la intimitat, l’ajuda, la justícia i la cura, la qualitat i la participació, la transparència i la responsabilitat social que es recullen
, corresponen i es defensen a la nostra entitat. Amb aquest codi ètic, l’objectiu és adaptar aquests valors a situacions determinades i amb un conjunt de principis,
drets i deures respectar i orientar les accions de suport a les persones. 

El codi ètic és un text que podeu trobar adjunt i que s’anirà enriquint i complementant amb altres aspectes a mesura que es posi en pràctica.

Informació institucional, organitzativa i econòmica

Activitat que desenvolupa La Fundació Rubricatus

La Fundació Rubricatus és una organització sense ànim de lucre constituïda l’any 1997 i ubicada a El Prat de Llobregat. L’entitat engloba
un Centre Especial de Treball, Tesiprat Serveis, i un Centre Ocupacional, format pel Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI).
Actualment, La Fundació compta amb 220 persones, entre treballadors i usuaris, un 86% d’elles amb discapacitat intel·lectual.

La Fundació es dedica a promoure i fomentar la integració social efectiva de les persones amb discapacitat mitjançant la creació de llocs de treball, la inserció
laboral i la prestació de serveis de teràpia ocupacional; així com també mitjançant la creació i la promoció d’activitats que afavoreixin l’autodeterminació,
l’autonomia personal, la competència social, la plena capacitat d’obrar i la felicitat objectiva de les persones amb discapacitat que, com a treballadores o usuàries,
formen part del nostre projecte.

La Fundació Rubricatus està registrada al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,
amb el número 1.133, amb data registral 08/01/1998 i NIF G-61409678

L’entitat, a través del seu Centre Especial
de Treball, Tesiprat Serveis, actualment compta
amb 7 línies diferents de treball:  

Serveis Industrials

Serveis de Distribució Urbana Sostenible

Serveis de Jardineria

Serveis de Manteniment i Neteja d’Espais

Servei d’Esdeveniments Sostenibles

Serveis de Càtering

Serveis de Restauració

Organigrama

Estatuts

Dades econòmiques

Període mitjà de pagament
a proveïodors

Contractes establers amb
l’administració pública

Convenis subscrits amb
l’administració pública

Subvencions i ajudes
públiques concedides

Retribucions percebudes pels
responsables de l’entitat

ODS i Agenda 2030

La Fundació Rubricatus, adherida al pacte mundial de les Nacions Unides i compromesa amb els 17 ODS i l’Agenda 2030, orienta tota la seva acció
a millorar la qualitat de vida de les persones adultes amb discapacitat.

Ens hem proposat de contribuir a 5 dels 17 objectius, concretament els relatius a a fi de la pobresa, salut i bienestar, l’educació de qualitat,
el treball digne i el creixement econòmic i reducció de les desigualtats.

Política Mediambiental

Pots descarregar l’arxiu o veure’l al següent enllaç: