El Servei del Centre Ocupacional, que pertany a La Fundació Rubricatus, té com a finalitat que les persones ateses puguin aconseguir la seva màxima integració social mitjançant activitats ocupacionals, prelaborals i d’ajustament personal i social. Actualment, el Centre Ocupacional està format pel Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI).

El Servei de Teràpia Ocupacional (STO) té com a objectiu facilitar, a través d’una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, la seva màxima integració social mitjançant un Programa de Suports Individualitzat (PSI), dins de les possibilitats de cada usuari.

Actualment, té una capacitat per a 64 places.

Les funcions primordials
de l’STO són:

Ajustament personal i social:

 

A través d’activitats que tenen com a objectiu la rehabilitació estructural de la persona i la millora de la seva relació amb l’entorn comunitari: fotografia, informàtica, piscina, educació física, estimulació cognitiva (NeuronUp) i multisensorial (Sala Snoezelen), reminiscència i comunicació, educació sexoafectiva, karaoke, fisioteràpia grupal (i individual).

Ocupació terapèutica:

 

Mitjançant el desenvolupament de tasques amb les quals s’eviten ocupacions rutinàries i estèrils i s’intenta que la persona pugui adonar-se de la consecució d’un resultat material i satisfactori: treballs de manipulacions, costura, treballs variats d’artesania, cuina, hort, Espigoladors.

El Servei de Teràpia Ocupacional també disposa d’un Programa General d’Activitats en el qual es contemplen activitats d’ajust personal, social i d’ocupació terapèutica. Amb elles, es pretén potenciar al màxim les capacitats personals i socials de les persones ateses, dins d’una perspectiva de millora substancial de la seva qualitat de vida. Una vegada a l’any es realitza una valoració del programa i es planifiquen les activitats que es duran a terme l’any següent.

Mitjançant un Programa Individual de Suport es planifica una atenció personalitzada adequada a les característiques i necessitats de cada usuari/ària del servei. En el cas de les persones valorades com STO amb auxiliar de monitor, s’elabora un programa de suport extens / generalitzat (supervisió intensa); i en el cas de les persones valorades com STO, s’elabora un programa de suport extens / limitat (periòdic).

Algunes de les activitats que es duen
a terme dins el Servei de Teràpia Ocupacional
de La Fundació Rubricatus són:

 

Ocupació terapèutica

Manteniment d’habilitats acadèmiques funcionals

Activitats de comunicació

Psicomotricitat i educació física

Estimulació cognitiva

Piscina

Fotografia

Artesania

Cuina

Sortides culturals / lúdiques i convivències d’estiu

Atenció individualitzada

El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) és un recurs d’estada temporal que ha de potenciar i conservar les capacitats laborals dels seus usuaris perquè aquests estiguin en disposició d’integrar-se en l’activitat laboral, quan les circumstàncies ho permetin, preveient també, quan les necessitats d’atenció individual de l’usuari el requereixin, l’orientació cap al Servei de Teràpia Ocupacional.

Actualment, té una capacitat per a 14 places.

Les funcions primordials
del SOI són:

Ajustament personal i social:

Desenvolupament d’un conjunt d’activitats destinades a millorar
la relació de la persona amb discapacitat amb el seu entorn social.

Prelaborals:

Tasques destinades a l’adquisició d’hàbits laborals i coneixements
professionals que puguin facilitar la futura integració de la persona
dins un entorn laboral.

Mitjançant un Programa General d’Activitats on es contemplen activitats pre-laborals i d’ajustament personal i social, es possibilitat
el desenvolupament de les capacitats laborals, personal i socials de les persones ateses, dins d’una perspectiva de millora substancial de la seva qualitat de vida.

Anualment es realitza una valoració del programa i es planifiquen les activitats que es duran a terme l’any següent.

A través d’un Programa Individual de Suport es planifiquen una intervenció i un suport personalitzat atenent les característiques i necessitats
específiques de cada persona.

Algunes de les activitats que es duen
a terme dins el Servei de Teràpia Ocupacional
de La Fundació Rubricatus són:

Per a l’acompliment de la finalitat
del servei, els professionals que componen
aquest equip tècnic, desenvolupen entre d’altres,
les activitats següents:

 

Taller d’autogestió

Manteniment d’habilitats acadèmiques funcionals

Informàtica

Educació per a la salut

Activitats prelaborals i ocupacionals (Costura, Neteja,
Jardineria i Horticultura i Manipulats)

Activitats específiques

El Centre Ocupacional de La Fundació Rubricatus compta amb algunes activitats específiques creades a mida
segons els perfils dels seus usuaris i usuàries. L’objecte d’aquestes activitats és possibilitar al màxim el desenvolupament
de les capacitats personals i socials de les persones ateses, dins d’una perspectiva de millora substancial de la seva qualitat de vida.
Fa un èmfasi especial en el tracte individualitzat i en el respecte a les opinions i decisions de les persones usuàries i les seves
famílies, fomenta l’exercici d’autodeterminació, així com la satisfacció personal.

Per aquest motiu, es desenvolupen activitats que es van renovant d’acord amb els objectius a treballar i d’acord
amb les preferències de les persones.

Psicomotricitat i Educació Física

Una bona salut física té un paper fonamental en el desenvolupament harmònic de la personalitat. El Centre Ocupacional de La Fundació Rubricatus fomenta,
en la mesura del possible, activitats per mantenir la salut física de la persona, tenint en compte la variabilitat de les necessitats físiques de cadascú. Per això, s’estableixen
activitats setmanals de psicomotricitat i gimnàstica en grups.

Amb les activitats de psicomotricitat es treballa no només l’estimulació motriu, sinó que s’hi integren les interaccions cognitives, emocionals, simbòliques i sensorials
que intervenen en la capacitat de ser i d’expressar-se en un context psicosocial.

Les activitats d’educació física no només treballen les capacitats físiques i de manteniment corporal, sinó que ajuden la persona a enfrontar-se a una societat construïda sobre
uns paràmetres “normals”, i li permeten abstreure’s momentàniament dels inconvenients que les barreres arquitectòniques comporten. S’enforteix l’autoestima (afectivitat,
emotivitat control, percepció i cognició) i es crea un esperit d’autosuperació establint objectius reals on arribar en el dia a dia.

Activitats aquàtiques

En general, el treball en el medi aquàtic afavoreix el desenvolupament orgànic (millora de les funcions cardiorespiratòries, augment de la resistència, estimulació del metabolisme, etc.), muscular (tonificació, relaxació, mobilitat articular, etc.) i de la coordinació motriu quan el cos passa a un estat d’ingravidesa, aspectes que es veuen reflectits en els beneficis addicionals que aquest treball pot aportar a les persones en diversos aspectes de la vida diària, millorant la seva qualitat de vida.

L’activitat de piscina s’estableix de forma setmanal tenint en compte les característiques principals de les diferents patologies que presenta la persona amb discapacitat i l’adaptació de l’activitat en el medi aquàtic de les persones amb discapacitat motora, amb l’ajut de material auxiliar (cilindres, manyoples, pull-buoys).

Es treballen aspectes essencials en el medi aquàtic, com són respiració, la flotació, la propulsió i el desplaçament,
la superació de pors i la promoció de l’autonomia
.

L’activitat aquàtica es porta a terme a les piscines del Centre Esportiu Municipal Sagnier del Prat de Llobregat.

Informàtica

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) estan a l’ordre dia, fent-se cada vegada més necessàries per poder-se sentir integrat dins de la societat.

Els usuaris del Centre Ocupacional tenen el dret a poder accedir i utilitzar els nous suports tecnològics, independentment de les seves possibilitats
i limitacions, així com considerar la importància en la utilització de les noves tecnologies com a instrument pedagògic, quant a reeducació i reforç es refereix
i de rehabilitació, fomentant l’abast a un nivell físic i mental òptim dels nostres usuaris.

La Fundació Rubricatus disposa d’una aula d’informàtica específica a les instal·lacions del Centre Ocupacional, equipada amb els ordinadors i altres elements tècnics imprescindibles per a desenvolupar les activitats programades setmanalment, en grups reduïts d’usuaris, amb la guia i suport del monitor.

Taller d’artesania i costura

 

L’artesania permet als usuaris i usuàries un apropament a l’expressió plàstica. És una oportunitat per explorar les capacitats
expressives d’una manera diferent a la que normalment estan acostumats.

El taller de costura contempla una vesant formativa i lúdica alhora. Té per objectiu afavorir tant el desenvolupament personal
dels usuaris com els hàbits i habilitats laborals dels participants, a través de l’elaboració d’articles de costura decorativa.

Des del Centre Ocupacional de La Fundació Rubricatus es pretén proveir als usuaris/es de coneixement, eines
i procediments per crear de manera pràctica i funcional mitjançant la creació i la inventiva.

De la mateixa manera que amb el taller de costura, els articles resultants d’aquesta activitat obtenen una gran acceptació en mostres i exposicions.

Si estàs interessat/da en realitzar una comanda, visita la nostra botiga on-line.

Fotografia

El taller de fotografia és una activitat creativa i lúdica. Té com a finalitat afavorir tant el desenvolupament personal dels usuaris
i usuàries com la de donar una oportunitat diferent per explorar les seves capacitats expressives i artístiques.

El Centre Ocupacional de La Fundació Rubricatus vol dotar als seus usuaris dels coneixements, les eines i els procediments
necessaris per tal que adquireixin les capacitats per realitzar fotografies.

El taller de fotografia també permet als usuaris millorar l’observació de l’entorn i els dóna la capacitat de poder veure les coses des de
diferents angles i perspectives i d’explorar noves realitats.

Convivències i sortides

 

La Fundació Rubricatus promou amb especial interès activitats inclusives i d’ integració social per a les persones amb discapacitat que atén.

Totes aquestes sortides i estades fora del centre són dirigides i gestionades per l’equip tècnic habitual del servei.
Aquest fet garanteix la qualitat d’atenció durant l’activitat. Els seus educadors de referència coneixen bé les particularitats
i necessitats de cada persona que hi participa.

Les finalitats de les sortides i de l’estada de convivències fora del centre són, genèricament, mantenir i/o millorar les habilitats d’autonomia personal
i social. I també es pretén fomentar el coneixement i la discussió sobre els fenòmens socioculturals del nostre entorn.

En el cas de les estades en cases de colònies adaptades que es fan cada any es realitzen en diferents llocs de la geografia catalana,
amb la finalitat de poder conèixer i visitar entorns culturals diversos i aprendre d’ells.

Totes les activitats descrites, planificades anualment, són fruit del consens entre tot l’equip tècnic del servei, i es fan tenint en compte les
preferències i motivacions de les persones usuàries i les seves famílies.

La Fundació disposa d’un vehicle propi adaptat per poder traslladar les persones amb mobilitat reduïda de forma més còmoda i segura.

Així mateix, al llarg de l’any, es fan sortides i activitats fora de les instal·lacions del centre coincidint amb esdeveniments culturals i celebracions,
tant en el municipi com a fora d’ell, segons l’oferta cultural que ens arriba al llarg de l’any.

Horticultura

Mitjançant la concessió d’un hort lúdic i una taula de cultiu ecològic efectuada per l’Ajuntament del Prat de Llobregat a favor de
La Fundació Rubricatus, els usuaris realitzen l’activitat prelaboral de cultiu.

Aquesta activitat d’horticultura té com a finalitats principals: aprendre a participar en una activitat de grup, adoptar un comportament
responsable i solidari, i facilitar que les persones que hi participen puguin comprendre com certes accions tenen repercussió en el medi natural.

Els objectius específics que es plantegen en aquesta activitat són:

  • Fer el seguiment del creixement de les plantes sembrades.
  • Conèixer les eines que s’utilitzen a l’hort.
  • Saber utilitzar les eines adequadament, respectant les normes de seguretat.
  • Conèixer els treballs de l’hort.

L’activitat afavoreix la participació de les persones en entorns comunitaris i inclusius, promociona les interaccions personals significatives amb
entitats i particulars, així com la cooperació i l’intercanvi de coneixements en les qüestions més tècniques relatives al conreu de la terra.

Servei de Menjador

El servei de menjador de La Fundació Rubricatus és un servei per a totes les persones, usuàries i treballadores, que tenen necessitat de dinar al centre.

A més, els usuaris dels serveis de Centre Ocupacional reben el suport, l’atenció i la supervisió del nostre personal tècnic durant aquesta franja
horària, i compten amb el suport i l’assessorament de la Direcció Tècnica dels Serveis per gestionar qualsevol incidència o qüestió
relacionada amb la dinàmica del servei.

Tots els menús estan adaptats a les necessitats dietètiques i, en la mesura del possible, als gustos i preferències de cada persona.

Equip Multidisciplinar de Suport (EMS)

EMS és un servei especialitzat destinat a l’atenció de persones amb discapacitat en el marc dels serveis d’ajust personal i social dels Centres Especials de Treball. La finalitat de l’Equip Multidisciplinari de Suport (EMS) és fer costat a les actuacions d’acompanyament especialitzat relatives a l’ajust personal i social en el lloc de treball, a les accions formatives orientades a aquest ajust i a l’itinerari per a la millora de la formació i la competència professional, per a facilitar l’accés a un lloc de treball a l’empresa ordinària, en els casos que sigui possible, de les persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball i, també, el de fer costat a les accions dirigides a promoure i fomentar la seva participació comunitària.

EMS és, doncs, un servei especialitzat destinat a l’atenció de persones amb discapacitat, contractades en un Centre Especial de Treball. Forma part de l’estructura organitzativa del CET.

Els objectius de l’EMS
de La Fundació Rubricatus són els següents:

Avaluar de la manera més fiable possible el funcionament de cada
treballador del CET, usuari de l’EMS, en els diferents entorns
en que participa; amb la finalitat de prestar els suports necessaris
que els permetin una millor qualitat de vida.

Ser un referent per a les famílies; de tal manera que considerin el servei
un espai on poden trobar les orientacions i el suport necessari.

Considerar el CET com un lloc de recerca permanent, a més d’una empresa,
de tal manera que sigui possible millorar les tècniques d’intervenció i,
d’aquesta manera, la qualitat del servei prestat als nostres usuaris.

Establir l’EMS com un punt de referència en l’àmbit del treball amb les
persones amb discapacitat intel•lectual; per a totes aquelles persones,
particulars o professionals, centres o institucions, que manifestin interès
per qualsevol dels aspectes relacionats amb la nostra intervenció.

Actualment, La Fundació Rubricatus compta amb un total de 80 treballadors que també
són usuaris de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional.

El perfil de persones ateses per l’EMS són:

Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.

Persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.

Servei de suport a les famílies

La Fundació Rubricatus disposa d’un Servei de Suport Familiar dels usuaris i treballadors de l’entitat. Aquest servei
va néixer per donar resposta a la necessitat de compartir un espai amb d’altres famílies que es troben en una situació similar,
per tal de poder intercanviar experiències, rebre informació i resoldre dubtes sobre el món de la discapacitat intel·lectual.

El servei se centra en diversos aspectes,
dels quals destaquen:

 

Rebre informació concreta relacionada amb la discapacitat,
intel·lectual, servei i/o recursos

Compartir experiències

Trobar solucions conjuntes

Donar-se suport emocional

Reflexionar sobre xerrades i/o tallers organitzats per les famílies

El Servei de Suport Familiar de La Fundació Rubricatus també organitza periòdicament xerrades divulgatives a nivell local
dirigides a totes les famílies amb persones amb discapacitat, tinguin o no un familiar a l’entitat. Aquestes xerrades s’organitzen
en col·laboració amb el Consell Municipal de les Persones amb Discapacitat del Prat de Llobregat.