Llengües

La Fundació Rubricatus es va constituir el 12 de juny de 1997. L’entitat representa la culminació d’una meritòria tasca d’un grup de ciutadans d’El Prat de Llobregat, la majoria pares i mares amb fills amb discapacitat intel·lectual, que des dels anys 70 i amb la finalitat d’oferir alternatives educatives i laborals als seus fills, van fundar l’Escola d'Educació Especial Sant Isidre, avui el Centre d’Educació Especial Can Rigol, i l'antic Taller Especial Sant Isidre, precursor de l'actual Centre Especial de Treball Tesiprat Serveis.

Aquest fet va representar un èxit sense precedents en la lluita contra l'exclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual al Prat de Llobregat. Més endavant, i gràcies a la implicació i el compromís de tota la ciutat mitjançant l'Ajuntament del Prat, que en aquell moment gestionava l'antic Patronat Municipal d'Ajuda al Disminuït, es va acordar crear una única entitat que donés resposta a les diferents necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Així va néixer La Fundació Rubricatus, per respondre a les inquietuds de les persones amb discapacitat intel·lectual i que esdevé una entitat que simbolitza a més el compromís de tota una ciutat per la dignitat i la igualtat d'oportunitats de tots els seus ciutadans i ciutadanes.

MISSIÓ

La Fundació Rubricatus és una entitat d’economia social i sense afany de lucre, que té com a finalitat assolir la màxima qualitat de vida de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual del Prat de Llobregat, contribuint a satisfer les seves necessitats vitals a través de solucions sociolaborals i d’empoderament personal alineades amb les seves capacitats i diversitat funcional.

VISIÓ

La Fundació Rubricatus vol ser una entitat de referència en la promoció integral de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual que es distingeixi per:

-
Un model de gestió propi basat en l’excel·lència, l’eficiència, la qualitat i la innovació.

-
Un equip d’alt rendiment compromès amb la missió i enfocat a assolir resultats d’impacte social.

-
La credibilitat reconeguda pels grups d’interès.

-
La generació de xarxes i espais de cooperació amb altres agents del territori.

-
La sostenibilitat econòmica i mediambiental.

-
La conducta ètica i transparent.

-
La defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual.

VALORS

Els valors que fomenta La Fundació Rubricatus són:

-
Som respectuosos entre nosaltres i amb els grups d’interès. Ens relacionem amb educació, practiquem l’escolta activa i acceptem la diferència i la diversitat, sent humils i flexibles amb els diferents punts de vista.
-
Seguim una conducta ètica en les nostres actuacions. Fomentem la comunicació interna i compartim la informació per a la seva consulta. Fomentem espais de conversa per comunicar novetats, donar i rebre feedback i gestionar conflictes.
-
Estem alineats amb un fi comú. Treballem amb confiança, respecte, actitud positiva i participació proactiva. Prioritzem el bé comú per sobre de l’individualisme. Ens relacionem de manera col·laborativa i cooperativa.
-
Ens comprometem per assolir l’impacte social que perseguim. Complim els nostres acords i les nostres promeses amb perseverança i responsabilitat.
-
Creiem en el potencial que tots tenim. Generem oportunitats on desenvolupar les nostres capacitats. Assumim riscos per créixer i aprendre, acceptant que ens podem equivocar i aprenent dels errors.
-
Compartim un clima que fomenta la innovació i la creativitat. Creiem que tothom pot aportar idees. Fomentem el pensament lateral i valorem la diversitat i la co-creació com a font de creativitat.

La Fundació Rubricatus és una entitat sense ànim de lucre, on el seu Patronat és el màxim òrgan col·legiat de govern i representació de l’organització. Aquest és l’encarregat de vetllar per a que l’organització acompleixi la seva finalitat funcional.

Actualment el Patronat de La Fundació Rubricatus el conformen:

Presidenta Margarita García Domínguez
Vicepresident Vicente Lluch Beltrán
Tresorer Juan Pedro Pérez Castro
Secretari Joaquín Bartolomé Capdevila
Vocals Miquel Alvira Alòs
  Benet Serrano Ponce
  Maria Begoña Marco Mínguez
  Martín Siller Arroyo
  Alba Bou Jordà
  Rafael Duarte Molina
  Pilar Eslava Higueras
  Sandra Patricia Daza Puente
  Marta Mayordomo Descalzo
  Jordi Ibern Tortosa
  Antonio Miguel Ruíz Redondo

La Fundació Rubricatus aposta per ser una entitat eficaç, eficient i transparent. Per aquests motius i per donar compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern publiquem en aquest web la següent informació.

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA I ECONÒMICA

> ACTIVITAT QUE DESENVOLUPA LA FUNDACIÓ RUBRICATUS

La Fundació Rubricatus és una organització sense ànim de lucre constituïda l’any 1997 i ubicada a El Prat de Llobregat. L’entitat engloba un Centre Especial de Treball, Tesiprat Serveis, i un Centre Ocupacional, format pel Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI). Actualment, La Fundació compta amb 210 persones, entre treballadors i usuaris, un 86% d’elles amb discapacitat intel·lectual.

La Fundació es dedica a promoure i fomentar la integració social efectiva de les persones amb discapacitat mitjançant la creació de llocs de treball, la inserció laboral i la prestació de serveis de teràpia ocupacional; així com també mitjançant la creació i la promoció d'activitats que afavoreixin l'autodeterminació, l'autonomia personal, la competència social, la plena capacitat d'obrar i la felicitat objectiva de les persones amb discapacitat que, com a treballadores o usuàries, formen part del nostre projecte.

L’entitat, a través del seu Centre Especial de Treball, Tesiprat Serveis, actualment compta amb 7 línies diferents de treball:

-
Serveis Industrials

-
Serveis Postals

-
Serveis de Jardineria

-
Serveis de Manteniment i Neteja d’Espais
-
Servei d’Esdeveniments Sostenibles

-
Serveis de Càtering

-
Serveis d’Hostaleria