Si estàs interessat/ada en sol·licitar una plaça al Servei de Teràpia Ocupacional de La Fundació Rubricatus és necessari
disposar del Certificat de Discapacitat emès per l’ICASS i del Certificat d’Orientació Laboral emès per l’Equip de Valoració i Orientació d’Adults (EVO)
de la Generalitat de Catalunya, on ha de constar com a orientació el Servei de Centre Ocupacional.

La política d’admissions està subjecta a una avaluació prèvia de l’adequació del servei a les necessitats
i característiques de la persona. Aquesta avaluació l’efectua l’equip tècnic i l’aprova el Patronat de La Fundació Rubricatus.
Finalment, cal obtenir el vistiplau dels Serveis de Gestió Territorial de la Generalitat de Catalunya.

Pots contactar amb l’equip tècnic del Servei de Teràpia Ocupacional a través del següent formulari
o trucant al telèfon 93 478 46 29 (de dilluns a divendres de 9 a 17 hores).

    Nom i cognoms / Raó social*

    Correu electrònic*

    Telèfon de contacte

    Missatge*