Més de 10 anys
treballant per la incusió
social de les persones
adultes amb discapacitat

Twitter Què diuen a Twitter?