Més de 10 anys
treballant per la inclusió
social de les persones
adultes amb discapacitat

Twitter Què diuen a Twitter?