Llengües

La Fundació Rubricatus es va constituir el 12 de juny de 1997. L’entitat representa la culminació d’una meritòria tasca d’un grup de ciutadans d’El Prat de Llobregat, la majoria pares i mares amb fills amb discapacitat intel·lectual, que des dels anys 70 i amb la finalitat d’oferir alternatives educatives i laborals als seus fills, van fundar l’Escola d'Educació Especial Sant Isidre, avui el Centre d’Educació Especial Can Rigol, i l'antic Taller Especial Sant Isidre, precursor de l'actual Centre Especial de Treball Tesiprat Serveis.

Aquest fet va representar un èxit sense precedents en la lluita contra l'exclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual al Prat de Llobregat. Més endavant, i gràcies a la implicació i el compromís de tota la ciutat mitjançant l'Ajuntament del Prat, que en aquell moment gestionava l'antic Patronat Municipal d'Ajuda al Disminuït, es va acordar crear una única entitat que donés resposta a les diferents necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Així va néixer La Fundació Rubricatus, per respondre a les inquietuds de les persones amb discapacitat intel·lectual i que esdevé una entitat que simbolitza a més el compromís de tota una ciutat per la dignitat i la igualtat d'oportunitats de tots els seus ciutadans i ciutadanes.

MISSIÓ

La Fundació Rubricatus és una entitat d’economia social i sense afany de lucre, que té com a finalitat assolir la màxima qualitat de vida de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual del Prat de Llobregat, contribuint a satisfer les seves necessitats vitals a través de solucions sociolaborals i d’empoderament personal alineades amb les seves capacitats i diversitat funcional.

VISIÓ

La Fundació Rubricatus vol ser una entitat de referència en la promoció integral de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual que es distingeixi per:

-
Un model de gestió propi basat en l’excel·lència, l’eficiència, la qualitat i la innovació.

-
Un equip d’alt rendiment compromès amb la missió i enfocat a assolir resultats d’impacte social.

-
La credibilitat reconeguda pels grups d’interès.

-
La generació de xarxes i espais de cooperació amb altres agents del territori.

-
La sostenibilitat econòmica i mediambiental.

-
La conducta ètica i transparent.

-
La defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual.

VALORS

Els valors que fomenta La Fundació Rubricatus són:

-
Som respectuosos entre nosaltres i amb els grups d’interès. Ens relacionem amb educació, practiquem l’escolta activa i acceptem la diferència i la diversitat, sent humils i flexibles amb els diferents punts de vista.
-
Seguim una conducta ètica en les nostres actuacions. Fomentem la comunicació interna i compartim la informació per a la seva consulta. Fomentem espais de conversa per comunicar novetats, donar i rebre feedback i gestionar conflictes.
-
Estem alineats amb un fi comú. Treballem amb confiança, respecte, actitud positiva i participació proactiva. Prioritzem el bé comú per sobre de l’individualisme. Ens relacionem de manera col·laborativa i cooperativa.
-
Ens comprometem per assolir l’impacte social que perseguim. Complim els nostres acords i les nostres promeses amb perseverança i responsabilitat.
-
Creiem en el potencial que tots tenim. Generem oportunitats on desenvolupar les nostres capacitats. Assumim riscos per créixer i aprendre, acceptant que ens podem equivocar i aprenent dels errors.
-
Compartim un clima que fomenta la innovació i la creativitat. Creiem que tothom pot aportar idees. Fomentem el pensament lateral i valorem la diversitat i la co-creació com a font de creativitat.

La Fundació Rubricatus és una entitat sense ànim de lucre, on el seu Patronat és el màxim òrgan col·legiat de govern i representació de l’organització. Aquest és l’encarregat de vetllar per a que l’organització acompleixi la seva finalitat funcional.

Actualment el Patronat de La Fundació Rubricatus el conformen:

President Joaquim Bartolomé Capdevila
Vicepresident Benet Serrano Ponce
Tresorer David Vicioso Adrià
Secretari Juan Pedro Pérez Castro
Vocals Miquel Alvira Alòs
  Maria Begoña Marco Mínguez
  Alba Bou Jordà
  Rafael Duarte Molina
  Pilar Eslava Higueras
  Sandra Patricia Daza Puente
  Marta Mayordomo Descalzo
  Jordi Ibern Tortosa
  Débora García Barrios
  Jordi López Gil
  Maria del Carmen Jordán Rodríguez
  Ester Espada Sánchez

El Comitè de Direcció de La Fundació Rubricatus està integrat pels patrons que ostenten el càrrec de president, vicepresident, tresorer, secretari i pel gerent de l’entitat.

Actualment el Comitè de Direcció està constituït per:

PresidentJoaquim Bartolomé Capdevila
VicepresidentBenet Serrano Ponce
TesorerDavid Vicioso Adrià
SecretariJuan Pedro Pérez Castro
GerentJordi García Castillo

L’Equip Directiu està format pels caps de secció i responsables de les diferents seccions i departaments de La Fundació Rubricatus.

Actualment l’Equip Directiu està format per:

GerentJordi García Castillo
Cap de recursos humansJuan Domínguez Méndez
Cap de personalImma Pérez Canillo
Cap d'administracióMonserrat Fernández Fernández
Responsable de comptabilitatMarta Roca Sánchez
Responsable de comunicacióJordi Forcadell i Mas
Directora tècnica del Centre OcupacionalMª José Santiago Paz
Cap de secció de Serveis de Distribució Urbana Sostenible (CET Tesiprat Serveis)Rodrigo García Borrero
Cap de producció de Serveis de Manipulació i Condicionament (CET Tesiprat Serveis)Raúl Punzano Martínez
Cap de producció de Serveis d’Hostaleria (CET Tesiprat Serveis)Celia Segura Rubio
Cap de secció de Càtering ÉsBo (CET Tesiprat Serveis)Elena López Bordoy
Cap de secció de Serveis de Jardineria i Neteja i Manteniment d’Espais (CET Tesiprat Serveis)Millán Caballero Pérez de Arilucea

La Fundació Rubricatus aposta per ser una entitat eficaç, eficient i transparent. Per aquests motius i per donar compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i, a l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA I ECONÒMICA

> ACTIVITAT QUE DESENVOLUPA LA FUNDACIÓ RUBRICATUS

La Fundació Rubricatus és una organització sense ànim de lucre constituïda l’any 1997 i ubicada a El Prat de Llobregat. L’entitat engloba un Centre Especial de Treball, Tesiprat Serveis, i un Centre Ocupacional, format pel Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI). Actualment, La Fundació compta amb 220 persones, entre treballadors i usuaris, un 86% d’elles amb discapacitat intel·lectual.

La Fundació es dedica a promoure i fomentar la integració social efectiva de les persones amb discapacitat mitjançant la creació de llocs de treball, la inserció laboral i la prestació de serveis de teràpia ocupacional; així com també mitjançant la creació i la promoció d'activitats que afavoreixin l'autodeterminació, l'autonomia personal, la competència social, la plena capacitat d'obrar i la felicitat objectiva de les persones amb discapacitat que, com a treballadores o usuàries, formen part del nostre projecte.

La Fundació Rubricatus està registrada al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número 1.133, amb data registral 08/01/1998 i NIF G-61409678.

L’entitat, a través del seu Centre Especial de Treball, Tesiprat Serveis, actualment compta amb 7 línies diferents de treball:

-
Serveis Industrials

-
Serveis de Distribució Urbana Sostenible

-
Serveis de Jardineria

-
Serveis de Manteniment i Neteja d’Espais
-
Servei d’Esdeveniments Sostenibles

-
Serveis de Càtering

-
Serveis d’Hostaleria